آخرین اخبــــــــار

65

انجمن های علمی

41

کانون های فرهنگی

39

نشریات دانشجویی

3

تشکل های اسلامی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی، همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انجمن های علمی دانشجویی حوزه های مختلف دانش با حمایت دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند.