باتوجه به تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ثبت نام نشریات در سامانه جدید مدیریت نشریات دانشگاهی، لذا صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران نشریات می بایست از آدرس زیر نسبت به ثبت نام اولیه در سامانه و سپس ثبت درخواست نشریه اقدام نمایند.

آدرس سامانه جدید : apmsrt.ir


آموزش تصویری سامانه نشریات

راهنمای کاهش حجم فایل های pdf

راهنمای نحوه درخواست مجوز انتشار نشریه