در حال حاضر ۲۱ کانون در دانشگاه مشغول به فعالیت می باشند:
         
ردیف نام کانون   ردیف نام کانون
1 ایران شناسی وگردشگری پسران   12 تئاتر
2 ایرانشناسی و گردشگری دختران   13 خوابگاه غدیر پسران
3 خوابگاه فرزانگان دختران   14 مهدویت برادران
4 خوابگاه بعثت خواهران   15 مهدویت خواهران
5 خوابگاه شهید بهادر بیگی پسران   16 نسیم کرامت
6 خوابگاه شهید حق گویان پسران   17 هلال احمر پسران
7 شعر و ادب برادران   18 هنرهای تجسمی
8 شعر و ادب خواهران   19 قرآن و عترت پسران
9 عکس   20 قرآن و عترت خواهران
10 فیلم و مستند برادران   21 محیط زیست خواهران
11 هلال احمر خواهران   22