کارشناس امور تشکل های اسلامی

      علی مهدوی گوهر

 

شرح وظایف :

- کارشناس امور تشکل های اسلامی.

- مسئول دبیرخانه های:

    1- شورای فرهنگی دانشگاه

   2- شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان

   3- کمیسیون فرهنگی ارتقاء اساتید

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.