آدرس: همدان - چهارباغ شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - معاونت فرهنگی و اجتماعی