کارشناس کانون های فرهنگی، هنری کارشناس مسئول امور فرهنگی و اجتماعی
بهرام مسعودیان  نیره جوادی

 

 

شرح وظایف کارشناسان کانون های فرهنگی  هنری :

  • نظارت بر انجام وظایف کانون ها در چهارچوب آیین نامه
  • ایجاد هماهنگی بین کانون های فرهنگی و هنری
  • ارائه طرح های لازم به منظور تشویق دانشجویان به خلق آثار فرهنگی هنری با محتوای اسلامی به منظور فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفائی استعدادهای هنری آنان در قالب کانون ها
  • تهیه و تنظیم گزارش کار ماهانه و سالانه از فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مسؤول مافوق
  • اهتمام  و برنامه ریزی در خصوص برگزاری مسابقات فرهنگی هنری در کانون ها
  • مطالعه و رصد مسائل فرهنگی روز کانون های فرهنگی
  •  همکاری با سایر کارشناسان حوزه ی معاونت فرهنگی در انجام وظایف محوله
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق