• شماره تلفن مستقیم دفتر معاونت : 38274059 - 081
  • شماره فاکس معاونت : 38380944-081
  • شماره تلفن داخلی دانشگاه : 38381601 - 081 داخلی 350

=========================================

  • شماره تلفن مستقیم دفتر "خانه فرهنگ" :38380993 - 081
  • شماره فاکس "خانه فرهنگ" : 38380993-081
  • شماره تلفن داخلی دانشگاه : 38381601 - 081 داخلی 544