به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی، همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انجمن های علمی دانشجویی حوزه های مختلف دانش با حمایت دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند.

 

فعالیتهای علمی عبارتند از:

ا- مناظره و نقد علمی

۲- هم اندیشی و نشست های تخصصی

۳- مطالعات و پژوهشهای علمی

۴- نشر و ترویج یافته های علمی

5-فعالیتهای کمک آموزشی

 

برخی از مصادیق و عرصه های فعالیت انجمن هاو اتحادیه های انجمن های علمی عبارتند از:

ا- برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی

۲- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها، کنفرانس ها و مسابقات علمی (داخلی و خارجی)

٣- تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم افزارهای رایانه ای و فیلم های علمی آموزشی

۴- برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری

 5- اطلاع رسانی در خصوص کلیه فعالیتهای مرتبط با اهداف انجمن

6- حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکاراته خلاقیت های علمی، فعالیتهای پژوهشی و اختراعات دانشجویان

 

 اهداف تشکیل و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی عبارتند از:

١- ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش آموختگان و بهره گیری از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه

۲- افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیت

۳- حمایت از فعالیتهای علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش

۴- تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخش های مختلف جامعه

5- تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره گیری از توان علمی اعضای هیأت علمی