کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان با هدف  پاسخگویی به نیازهای متنوع فرهنگی و رشد خلاقیت های فرهنگی و هنری دانشجویان، سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی و حمایت و هدایت این گروه از فعالیت ها در جهت نیل به ارزش های متعالی اسلامی در دانشگاه ها تشکیل می شوند. این کانون ها به منظور تاکید بر هویت ملی، ارتقای سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در دانشگاه ها، تاسیس و تقویت نهادهای مدنی و قانون مندی حوزه فعالیت های فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط و آیین نامه ها فعالیت می کنند.