کارشناس انجمن های علمی دانشجویی   کارشناس انجمن های علمی دانشجویی
طاهره تعجبی هاجر باقری

 

 

شرح وظایف کارشناسان انجمن های علمی دانشجویی:

 • برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه های تخصصی
 • برگزاری و همکاری در اجرا و شرکت در جشنواره ها و مسابقات علمی
 • انتشار نشریات علمی، کتاب، نشریات الکترونیکی، نرم افزارهای رایانه ای و فیلم های آموزشی
 • برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی ، فناوری و صنعتی
 • اطلاع رسانی در خصوص کلیه فعالیت های مرتبط با اهداف انجمن
 • حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات، خلاقیت ها و فعالیت های پژوهشی ویژه دانشجویان
 • ایجاد و راه اندازی بانک نرم افزار و تهیه منابع کتابخانه ای تخصصی
 • تصویب و طراحی برنامه ها و پروژه های علمی و تخصصی بر مبنای رشته و گرایش های موجود گروه آموزشی
 • انعکاس و پیگیری مطالبات علمی دانشجویان
 • برقراری ارتباط مستمر با انجمن های علمی مشابه در سایر دانشگاه ها
 • همکاری با معاون آموزشی دانشگاه در جهت رفع مشکلات 
 • مسئول سایت کامپیوتر خانه فرهنگ
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.