تشکل های اسلامی و هیئت دانشجویی فعال ( تاکنون ) عبارتند از :

بسیج دانشجویی

تشکل جامعه اسلامی دانشجویان

تشکل انجمن اسلامی دانشجویان

تشکل انجمن اسلامی دانشجویان معتدل

تشکل انجمن اسلامی فرهنگ و سیاست دانشجویان

هیئت دانشجویی دانشگاه

 

تشکل های اساتید :

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه بوعلی سینا

انجمن اسلامی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

کانون صنفی استادان دانشگاه بوعلی سینا

کانون بسیج اساتید دانشگاه بوعلی سینا

تشکل های کارکنان :

بسیج کارمندی