کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری

کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری


تاریخ ارسال چکیده مقالات: 1401/09/30

تاریخ ارسال اصل مقالات: 1402/02/30

تاریخ برگزاری اجلاسیه: آبان ماه 1402

آدرس دبیرخانه: قم، فلکه جهاد، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، معاونت پژوهش

سایت همایش: hamayesh.miu.ac.ir/khamenei