آیین خیر مقدم به نو دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا - 26 آبان 1399

آیین خیر مقدم به نو دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا - 26 آبان 1399


آیین خیر مقدم به نو دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا  - 26 آبان 1399

 

 

 

 

 

 

 تیزر معرفی مراسم

 

 

 


اخبار