لیست انجمن های فعال

 

 

در حال حاضر 43 انجمن علمی دنشجویی در دانشگاه مشغول به فعالیت می باشند:
 
ردیف نام انجمن علمی   ردیف نام انجمن علمی
1 اقتصاد   23 سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
2 الهیات(مبانی فقه و حقوق اسلامی)   24 شیمی
3 آمار   25 صنایع غذایی بهار
4 باستان شناسی   26 طراحی شهری
5 بیوتکنولوژی   27 حسابداری رزن
6 پیرادامپزشکی   28 حقوق
7 تربیت بدنی   29 ریاضی
8 ترویج و آموزش کشاورزی   30 روان شناسی
9 علوم اجتماعی   31 زبان شناسی
10 علوم تربیتی   32 زبان فرانسه
11 علوم سیاسی   33 زبان ( مترجمی انگلیسی )
12 علوم شناختی   34 معماری
13 فیزیک   35 حسابداری
14 گیاهان دارویی   36 مهندسی خاک
15 گیاهپزشکی   37 مهندسی صنایع
16 گرافیک   38 مهندسی صنایع توسرکان
17 مدیریت دانشکده رزن   39 مهندسی عمران
18 زبان و ادبیات عرب   40 مهندسی کامپیوتر
19 زبان و ادبیات فارسی   41 مهندسی مکانیک
20 زراعت و اصلاح نباتات   42 مهندسی مواد متالوژی
21 زیست شناسی   43 طراحی صنعتی
22 زمین شناسی   44  

 

 

 

در حال حاضر 43 انجمن علمی دنشجویی در دانشگاه مشغول به فعالیت می باشند:
 
ردیف نام انجمن علمی   ردیف نام انجمن علمی
1 اقتصاد   23 سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
2 الهیات(مبانی فقه و حقوق اسلامی)   24 شیمی
3 آمار   25 صنایع غذایی بهار
4 باستان شناسی   26 طراحی شهری
5 بیوتکنولوژی   27 حسابداری رزن
6 پیرادامپزشکی   28 حقوق
7 تربیت بدنی   29 ریاضی
8 ترویج و آموزش کشاورزی   30 روان شناسی
9 علوم اجتماعی   31 زبان شناسی
10 علوم تربیتی   32 زبان فرانسه
11 علوم سیاسی   33 زبان ( مترجمی انگلیسی )
12 علوم شناختی   34 معماری
13 فیزیک   35 حسابداری
14 گیاهان دارویی   36 مهندسی خاک
15 گیاهپزشکی   37 مهندسی صنایع
16 گرافیک   38 مهندسی صنایع توسرکان
17 مدیریت دانشکده رزن   39 مهندسی عمران
18 زبان و ادبیات عرب   40 مهندسی کامپیوتر
19 زبان و ادبیات فارسی   41 مهندسی مکانیک
20 زراعت و اصلاح نباتات   42 مهندسی مواد متالوژی
21 زیست شناسی   43 طراحی صنعتی
22 زمین شناسی   44